Pozvánka Ovčiari – Valasi * Remeslo a kultúra

Čítať viac

Pozvánka na vernisáž Ovčiari – Valasi

Čítať viac

Interaktívne vyučovanie v Slovenských školách v Maďarsku

V rámci podujatí jarného kultúrneho festivalu v Békešskej Čabe  Ústav Slovenskej kultúry v Maďarsku so sídlom v Budapešti uskutočnil v spolupráci s Ovčiarskym múzeom  interaktívne vyučovacie hodiny pre žiakov a študentov slovenskej školy. Ich cieľom bolo oboznámiť  žiakov základnej školy a tiež študentov Gymnázia so základnými znakmi tradičnej ľudovej kultúry spojenej s ovčiarstvom na Slovensku. Výstavku salašníckeho riadu pripravil zberateľ Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče, ktorý žiakom aj pútavo porozprával napríklad o zdobených drevených nádobách – črpákoch na pitie žinčice tiež o ďalších predmetoch. Žiakov zaujalo jeho rozprávanie o hudobných nástrojoch ovčiarov  a ukážky hry na píšťalách, fujare a gajdách.

Čítať viac

Výstava OVČIARI VALASI – Remeslo a kultúra medzi Slovákmi v Maďarsku

Vďaka novým formám medzinárodnej spolupráce začalo Ovčiarske múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Liptovskom Hrádku prezentovať svoj  zbierkový fond  krajanom v Maďarsku. Je to v novodobej histórii  vôbec po prvý krát čo sa predmety spojené s tradičnými formami pastierstva v podobe kompletnej zbierky dostali  za hranice Slovenska.
V spolupráci   s Ústavom Slovákov v Maďarsku  bol pripravený harmonogram putovných výstav ktoré budú postupne v priebehu celého roka 2017 inštalované vo viacerých regiónoch kde žijú Slováci. Na náročnú úlohu organizačnej prípravy  výstav sa podujala  Katarína Király, PhD.  riaditeľka Ústavu Slovákov  v Maďarsku.
Jedinečná kolekcia odevov ovčiarov a ďalších artefaktov pastierskej kultúry z takmer všetkých historických regiónov Slovenska  bola  sprístupnená  vo výstavných priestoroch  Slovenského oblastného domu  v Békešskej Čabe v rámci jarného kultúrneho festivalu. Vernisáž sa  konala 10...

Čítať viac

LIPTOV ľudové umenie

LIPTOV ľudové umenie

To čo dnes nazývame ľudovým umením, bolo v minulosti súčasťou každodenného života človeka. Kedysi výtvarná umelecká tvorba predstavovala pevný zväzok s celou oblasťou hmotnej kultúry a jej dominantnou funkciou bola úžitkovosť. Ľudový tvorca nevytváral umenie zámerne a vedome.  Tvoril predovšetkým s praktickým cieľom a pritom jeho dielo charakterizuje dokonalý súlad materiálu a techniky., funkcie a výzdoby.  Dnes to nazývame účelovou krásou. Ľudový tvorca mal v sebe zakorenené estetické normy  zdedené a uchovávané generáciami. Každá vec, ktorú zhotovil, musela byť taká, aby slúžila a aby aj ukázala. Najstaršie vkusové normy v dedinskom spoločenstve sa utvárali podľa názoru, že pekné je to, čo je dobré, potrebné a nevyhnutné.
Vo vyrobených predmetoch sa majstrovsky spájala funkcia úžitkovosti, krása materiálu a výzdoby. Aj z tohto dôvodu sa mnohé výrobky nazývajú ľudovoumeleckými...

Čítať viac

NOVÁ KNIHA – ČRPÁKY tradičné a súčasné

ČRPÁKY tradičné a súčasné

Publikácia je výstupom realizácie vedeckého výskumu uskutočneného v rámci projektu podporeného Fondom na podporu umenia v roku 2016. Jeho cieľom bolo odborné zhodnotenie kolekcie črpákov v zbierkovom fonde Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku.
Pastierske rezbárske umenie typické pre horské oblasti má špecifické znaky, ktoré sa uchovali až do súčasnosti.  Ovčiari pri svojej práci používali predmety charakteristické svojou symbolikou zobrazenou formou ornamentálnej výzdoby, ktorá nebola samoúčelná, ale umocňovala funkčnosť výrobku. Samostatnú kategóriu medzi nimi predstavuje bačovský riad, kde vynikajú  najmä nádoby na pitie nápoja z ovčieho mlieka. Pomenovanie črpáky  či čerpoky vzniklo pravdepodobne z ich prvotnej funkcie, čo bolo čerpanie či črpkanie tekutiny  z inej nádoby. Boli oddávna pýchou baču a salaša.  Patrilo sa, aby boli v kolibe uložené črpáky  v dostatočnom množstve, čisté a vymastené ...

Čítať viac

SÚŤAŽ KNIHA LIPTOVA 2016

Vydavateľ úspešnej knihy  Liptovský Hrádok – príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici  20.storočia – Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny sa rozhodol nominovať  túto monografiu do súťaže Kniha Liptova 2016. Je to už 10.ročník  podujatia ktorého organizátorom je Liptovská  knižnica G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Kniha je zaradená do druhej kategórie ako odborná literatúra  a o jej umiestnení rozhodne hlasovanie čitateľov. Každý účastník môže dať len jeden hlas jednej knihe v obidvoch kategóriách. Hlasovacie lístky sú od 1.marca prístupné na web stránke knižnice a aj v sídle knižnice. Hlasovanie bude prebiehať od 1.3. do 7.IV.2017, v súťaži zvíťazí kniha s najvyšším počtom hlasov.

Kniha o Liptovskom Hrádku bola vydaná  v septembri  2016 s finančnou podporou mesta  pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o území Liptovského Hrádku. Stretla sa s mimoriadnym záujmom obyvateľov mesta, rodákov a aj odbornej verejnosti o čom svedčí niekoľko pozitívnych  recenzií...

Čítať viac

Slávnostná vernisáž a výstava Valaská kolonizácia

Čítať viac

Atraktívna výstava pastierskej kultúry – OVČIARI – VALASI remeslo a kultúra

Vo výstavných priestoroch  SNM hrad  Červený Kameň je  od  27. júna 2016  sprístupnená výstava OVČIARI – VALASI remeslo a kultúra. Pripravilo ju Ovčiarske múzeum z Liptovského Hrádku, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny. Múzeum vzniklo v roku 2005 vďaka finančnej podpore Ministerstva pôdohospodárstva SR s cieľom vybudovať  zbierku artefaktov spojených s tradičnými formami  pastierskej kultúry z územia celého Slovenska. Zámer sa podarilo naplniť a dnes múzeum opatruje cenné kolekcie zbierkových predmetov, napríklad črpákov, bačovského riadu, pastierskych palíc a bičov, hudobných nástrojov, či figurálnych plastík a betlehemov. Fond tohto špecializovaného múzea bol vybudovaný v spolupráci s viacerými zberateľmi, podporovateľmi a výrobcami a v súčasnosti predstavuje jedinečnú zbierku, ktorá doteraz v slovenskom múzejníctve absentovala.

Výstava  približuje ovčiarstvo ako fenomén, ktorý významne ovplyvnil  spôsob života ľudí predovšetkým v hors...

Čítať viac

Publikácia LIPTOVSKÝ HRÁDOK príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20.storočia

Občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny vydalo pri príležitosti 700 výročia prvej zmienky o území na ktorom sa rozprestiera mesto Liptovský Hrádok reprezentatívnu publikáciu LIPTOVSKÝ HRÁDOK príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20.storočia.
Cena knihy je 25 Eur v predaji cez občianske združenie.
R e c e n z i a
Kniha, ktorá sa dostáva záujemcovi o relatívne nedávnu históriu Liptovského Hrádku do rúk, je jedinečným pohľadom na život v Liptovskom Hrádku v prvej polovici 20. storočia. Veľmi prirodzene dopĺňa doposiaľ vydané práce o histórii mestečka a poskytuje pohľad na rodiny tunajších obyvateľov. Vďaka obetavému úsiliu autorky a jej kolektívu sa môžeme takýmto pútavým spôsobom zoznámiť s obyvateľmi Liptovského Hrádku, ich pôvodom, prácou a potomstvom. Liptovský hrádok bol vždy malým mestečkom, kde sa všetci poznali, a preto má aj táto práca úplne ojedinelé a zároveň významné miesto v regionálnej historiografii za posledné roky...
Čítať viac