Činnosť OZ Spoločnosti priateľov Múzea liptovskej dediny

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny
občianske združenie

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny bola založená v októbri  1994 ako nadácia s cieľom napomôcť dobudovať a sprevádzkovať rozostavané Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, predovšetkým  ranogotický kostol z Liptovskej Mary, ktorý bol v tom období len hrubou stavbou.  Nadácia vznikla  z iniciatívy niekoľkých osobností na čele ktorých bola PhDr. Iveta Zuskinová, v tom období vedúca Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Zodpovedala za prevádzku sprístupneného múzea v prírode a ako odborníčka budovala jeho expozície a tvorila koncepciu programových podujatí. Zakladajúce zasadnutie nadácie sa uskutočnilo v rámci programového podujatia Poďakovanie za úrodu v prvú októbrovú nedeľu 1994. Ako zakladajúci členovia sú podpísané viaceré osobnosti regiónu Liptov, starostovia obcí, predstavitelia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi, predsedovia, riaditelia  a zástupcovia poľnohospodárskych družstiev, firiem podnikov a spoločností. V roku 1997 bola nadácia  preregistrovaná  na občianske združenie.
Od vzniku Spoločnosti priateľov Múzea Liptovskej dediny vo funkcii predsedu predstavenstva pôsobí jeho zakladateľka PhDr. Iveta Zuskinová, ktorá túto funkciu vykonáva  bez nároku na odmenu. Vo funkcii podpredsedu predstavenstva, ktorá je pozíciou druhého štatutárneho zástupcu  sa vystriedali viaceré osobnosti: Ing.  Vladislav Huml,  Ing. Jaroslav Mlynček a v súčasnosti už druhé päťročné obdobie pracuje Ing. Milan Jurík, ktorý je zároveň  aj hospodárom združenia.  Zakladajúcimi členmi Spoločnosti priateľov sú aj Ing. Ján Paciga, PhD, a  Ing. Jozef Šišila, CSc.  obidvaja v združení pôsobia dodnes nielen ako fyzické osoby, ale aj ako zástupcovia spoločností, ktorých sú spoluvlastníkmi.   Ing. Silver Zuskin, CSc. je nielen zakladajúcim členom,  ale patrí medzi najaktívnejších  a v dvoch  posledných päťročných  funkčných obdobiach významne finančne a aj materiálne združenie podporujú Ing. Silver Zuskin ml. a Ing. Oliver Zuskin. Predsedníčkou dozornej rady je Elena Fáberová. Kolektívnymi členmi združenia okrem dvoch spoločností sú  v súčasnosti Mesto Liptovský Hrádok, ktoré patrí k aktívnym členom aj obce: Liptovská Porúbka, Liptovský Peter, Jamník, Vavrišovo, Pribylina, Liptovská Kokava, Kráľova Lehota, Hybe, Liptovský Ján a Závažná Poruba.

Významné projekty realizované Spoločnosťou priateľov Múzea liptovskej dediny

1994 – 2012   vydávanie propagačných a informačných materiálov, letákov, skladačiek, pohľadníc, publikácií, magnetiek pre popularizáciu a prezentáciu Múzea liptovskej dediny v Pribyline

1999 – 2000   Revitalizácia  areálu Múzea liptovskej dediny v Pribyline  zničeného veternou   smršťou v auguste 1998 a sponzorská výsadba listnatých drevín  charakteristických pre  sídelné prostredia  obcí a mestečiek historického   Liptova

2000   Získanie dobového dreveného kríža s umeleckou maľbou  ukrižovania, jeho
inštalácia v areáli múzea v prírode v priestore  pred ranogotickým kostolom. Zabezpečenie  reštaurovania objektu umeleckým reštaurátorom
2000   Príprava a realizácia odborného  seminára Prírodné bohatstvo a
kultúrne dedičstvo  Liptova v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou  univerzitou v Nitre  a ďalšími spoluorganizátorm
2001  Spolupráca pri budovaní  prírodného amfiteátra, pódia a prestrešeného   objektu
pre programové   a animačné podujatia múzea v prírode
2002   Akvizícia historického neogotického organu, jeho reštaurovanie a  inštalácia v ranogotickom  kostole v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

2001-2005   Spolupráca  s Liptovským múzeom v Ružomberku pri záchrane historickej  Čiernovážskej   lesnej železničky a jej transporte   do Múzea liptovskej  dediny. Zabezpečenie časti finančných prostriedkov na generálnu rekonštrukciu historickej parnej lokomotívy

2002-2003     Spolupráca pri rekonštrukcii  objektu  bývalého vybavenia staveniska /sociálka/  a jeho prestavbe  na IC TANAP v rámci   projektu finančne podporeného  agentúrou DANCEE   a vybudovanie  náučného  chodníka v areáli Múzea liptovskej  dediny

2005 Spolupráca a materiálna pomoc pri rekonštrukcii podkrovných priestorov budovy  Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku

2005    Zriadenie špecializovaného Ovčiarskeho múzea s celoslovenskou pôsobnosťou

2005    Kúpa   historického objektu –  Soľný  sklad v Liptovskom pre účely  budovania Domu remesiel

2005-2013   Budovanie zbierkového fondu Ovčiarskeho  múzea v Liptovskom Hrádku

2006    Zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu bývalého soľného úradu z roku 1728 na Dom remesiel

2006        Spolupráca s občianskym združením Únia múzeí v prírode na Slovensku pri príprave a realizácii  medzinárodnej konferencie  Historické mlyny a mlynské zariadenia a ich prezentácia v múzeách v prírode

2007  Výmena šindľovej  krytiny na streche maloroľníckeho domu z Likavky v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

2009    Registrácia  Ovčiarskeho múzea so sídlom v Liptovskom Hrádku  zriadeného občianskym združením  v registri  Ministerstva kultúry SR

2010- 2014   Postupná rekonštrukcia objektu bývalého Soľného skladu na Dom remesiel

2013     Valaská gajdošská škola – projekt podporený Ministerstvom kultúry SR a jeho realizácia v meste Liptovský Hrádok, v rámci Dní mesta a jarmoku

2014      Začiatok samostatnej expozičnej, výstavnej činnosti a kultúrnovýchovnej činnosti  Ovčiarskeho múzea. Sprístupnenie expozície “ Tradičné odevy a artefakty  pastierov oviec  na Slovensku“ a sprístupnenie výstav „Ovčiari – valasi, remeslo a kultúra“ , „Črpáky“ a „Ozdoby ovčiarov“ v kaštieli v Nových Sadoch pri Nitre.    Realizácia projektu Pastierske betlehemy v rámci cyklu Valaská škola podporeného Ministerstvom kultúry SR.

Publikácie vydané občianskym združením Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny.

1998             Kuchyňa starých materí z Liptova
1999             Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove
2001             Ľudový nábytok a bývanie v Liptove
2004                Kuchyňa starých materí v Liptove  II. doplnené vydanie
2008                Ľudová modrotlač v Liptove
2012                Kuchyňa liptovských gazdiniek
2013                Kuchyňa starých materí z Liptova III. doplnené vydanie
2014                Liptov v ľudovej kultúre – monografia

Monografie kultúrnohistorických regiónov patria medzi najhodnotnejšie etnografické publikácie, ktoré súborne a komplexne predstavujú ich hmotnú a duchovnú kultúru. Liptov je jedným z najstarších a najvýznamnejších regiónov v rámci Slovenska a napriek tomu, že si až do súčasnosti uchoval viaceré charakteristické znaky ľudovej kultúry v živej podobe, nebola doteraz vydaná jeho monografia. Vďaka finančnej podpore projektov Ministerstvom kultúry SR zameraných na prípravu a vydanie publikácie, už aj región Liptov má svoju etnografickú monografiu. V roku 2013 bol vykonaný doplnkový výskum ľudovej kultúry a zostavený rukopis textu.  V decembri  2014 bola v spolupráci so štúdiom Harmony v Banskej Bystrici publikácia vydaná v náklade 2000 ks.
Publikácia Liptov v ľudovej kultúre podáva komplexný obraz života a kultúry rôznych  spoločenských a sociálnych vrstiev regiónu v minulosti. Publikácia približuje  tradičný život obyvateľov Liptova, práce a zamestnania, staviteľstvo, bývanie, odievanie, stravu, umelecké zručnosti, obyčaje, spoločenský a rodinný život. V publikácii, ktorá mapuje celé pôvodné historické územie regiónu Liptov, čiže aj obce ktoré sú v súčasnosti zaradené do okresu Poprad, je množstvo etnografických údajov a kontextov prepájajúcich kultúrne a sociálne sféry života, lokálnych osobitostí, ľudských príbehov a výtvorov.  Podaná je originálnou dynamickou formou  obsiahnutou kombináciou  autorských textov, ukážok textov z tlače, dokumentov, výskumných záznamov, spomienok a množstva obrazového materiálu.  Publikácia je súborným dokumentom bohatstva a rôznorodosti kultúrnych hodnôt jedného z najvýznamnejších  kultúrnohistorických regiónov Slovenska

OVČARSKE MÚZEUM
V roku 2014 múzeum začalo samostatnú expozičnú, výstavnú a kultúrnovýchovnú činnosť. Dňa 27. marca 2014 bola v obecnom múzeu v kaštieli v Nových Sadoch pri Nitre sprístupnená expozícia PASTIERI OVIEC NA SLOVENSKU – odevy a artefakty v historických regiónoch. Jej súčasťou bola aj banerová mobilná výstava  OVČIARI – VALASI, remeslo a kultúra,  ktorá podáva obraz o histórii valaského chovu oviec na Slovensku. Ovčiarstvo prezentuje ako  špeciálnu formu zamestnania, ktoré obohatilo  ľudovú kultúru na Slovensku.
Dňa 27.júna boli v obecnom múzeu v kaštieli v Nových Sadoch pri Nitre sprístupnené dve menšie výstavky z fondu Ovčiarskeho múzea. Prvou je výstava ČRPÁKY, ktorá prezentuje základné charakteristické typy drevených nádob na pitie žinčice podľa odbornej klasifikácie, ktorá ich delí na východoslovenský, severoslovenský a stredoslovenský typ. Druhou výstavou je kolekcia predmetov  OZDOBY PASTIEROV OVIEC, kde sú vystavené ľudové kovové šperky, charakteristické artefakty odevu pastierov – pastierska kapsa, zdobený opasok, klobúky, ale aj zvonce a pracky na remene zvoncov. Všetky  štyri tematické výstavy Ovčiarskeho múzea potrvajú v múzeu v Nových Sadoch do  konca júna 2015.

Projekt  VALASKÁ ŠKOLA
Je jedným z nosných vzdelávacích a kultúrnovýchovných projektov Ovčiarskeho múzea. Kultúra, ktorá vznikla na území Slovenska v období po valaskej kolonizácii  obohatila pôvodnú roľnícku kultúru charakteristickými znakmi, z ktorých viaceré sa uchovali  až do súčasnosti. V rámci Valaskej školy  je venovaná pozornosť jednotlivým formám s cieľom prezentovať ich na verejnosti
V roku 2013 – Valaská gajdošská škola
V roku 2014 – Valaská škola – Pastierske betlehemy

PASTIERSKE BETLEHEMY
Ovčiarske múzeum realizovalo v mesiacoch september – december 2014 projekt podporený Ministerstvom kultúry SR, ktorý nadviazal na predchádzajúce úspešné ročníky valaskej školy, napríklad Valaská gajdošská škola v roku 2013.  Cieľom projektu bolo oživiť betlehemskú tradíciu je  pevnou súčasťou zimného vianočného  zvykoslovného cyklu a spája ľudové tradície s kresťanskou tematikou, zapojiť do projektu mladú generáciu, predovšetkým žiakov ZŠ a ZUŠ, ponúknuť im námet pre výtvarnú tvorbu   a touto formou obohatiť ich citový svet, umožniť im prezentáciu diel na verejnosti formou výstavy. Garantom  projektu bola  Mgr. Libuša Vyšná, vedúci pedagóg Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku. Prvým výstupom projektu je kolekcia výtvarných prác žiakov ZUŠ, ktorá po výbere bola vystavená v Galérii na schodoch v budove Mestského úradu v Liptovskom Hrádku . Druhým výstupom je výstava s názvom PASTIERSKE BETLEHEMY realizovaná formou rollup banerov, prezentujúca tradičné formy ľudových pastierskych betlehemov a ich tvorcov. Výstava bola sprístupnená 5.decembra 2014 a postupne inštalovaná vo viacerých výstavných  priestoroch na území mesta Liptovský Hrádok  s trvaním do  7.januára 2015. Výstavu navštívilo 1296 osôb.