Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku

Ovčiarske múzeum zriadilo občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, ktoré ho aj v roku 2009 zapísalo do registra múzeí a galérií Ministerstva kultúry SR. Ako zaregistrované múzeum sa môže uchádzať o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu na akvizičnú, alebo inú odbornú činnosť.
Múzeum spravuje jedinečný špecializovaný zbierkový fond z územia celého Slovenska, ktorý obsahuje kolekcie originálnych a pôvodných odevov ovčiarov, charakteristických odevných doplnkov a artefaktov  ovčiarskeho povolania, ako sú kapsy, opasky, spínadlá a šperky, valašky, palice, atď.  Ďalej je to kolekcia črpákov a bačovského riadu, ľudových hudobných nástrojov, figurálnych plastík a betlehemov. Prvé, najvzácnejšie zbierkové predmety boli zakúpené z finančnej dotácie Ministerstva pôdospodárstva, ktorá bola určená na tento účel. Až do marca 2013 boli zbierkové predmety Ovčiarskeho  múzea vyinštalované v špecializovanej  expozícii pastierskej kultúry v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku. Keďže nové vedenie Liptovského múzea v Ružomberku  nemalo záujem o ďalšie zapožičanie zbierkových predmetov, Ovčiarske múzeum v súčasnosti realizuje svoje výstavné a expozičné podujatia v spolupráci s inými kultúrnymi inštitúciami. Pre rok 2014 prijalo ponuku inštalovať zbierkové predmety v rekonštruovanom kaštieli v Nových Sadoch neďaleko Nitry. Táto lokalita je veľmi výhodná aj z dôvodu, že v Nitre sídlia viaceré univerzity, ktoré prejavili záujem o spoluprácu so špecializovanou múzejnou inštitúciou.  Už pri inštalácii prvej expozície spolupracovali študenti s vedúcou katedry etnológie a folkloristiky UKF, ktorí pripravili aj folklórny program na vernisáž. Celé promo a propagáciu podujatia zabezpečili pedagógovia a študenti  katedry manažmentu kultúry a turizmu UKF.
V Nových Sadoch je inštalovaná expozícia Pastieri oviec na Slovensku – odevy a artefakty ovčiarov z historických regiónov – Liptov, Horehronie, Spiš, Malohont, Hont, Podpoľanie.  Ďalej je tam inštalovaná výstava Ovčiari – Valasi, remeslo a kultúra, ktorá informuje o histórii valaského chovu oviec na Slovensku.  Predstavuje ovčiarstvo ako špeciálnu formu zamestnania, ktorá obohatila ľudovú kultúru na Slovensku.ň

PhDr. Iveta Zuskinová, zakladateľka a kurátorka Ovčiarskeho múzea