PETER SLOSIAR – bača náš

Bača Peter Slosiar 1918-1995 z Liptovskej Porúbky, patril medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského ovčiarstva. Narodil sa v rodine baču Jozefa Slosiara a otec ho od detstva pripravoval na valaské remeslo  rovnako, ako aj jeho dvoch starších  bratov  Martina a Jozefa.

Salaš bol pre neho školou života.  Aj on bol najskôr pomocníkom  honelníkom, potom pastierom paselníkom, keď začal dojiť stal sa  poldojčiarom a až neskôr skutočným dojčiarom. Ako dospelý valach už viedol salaš, striedali sa so svojím bratom Jozefom. Bol bačom v Dovalove, v Liptovskom Petre, ale najviac vo svojej rodnej Liptovskej Porúbke,  obci ktorá mala pasienky v Michalove, naBrtkovici  a v ďalších dolinách V práci na hornoliptovských salašoch prežil 35 rokov svojho života.

Bol nositeľom  tradičných foriem pastierskej kultúry, svoje učňovské a tovarišské roky prežil s ovčiarmi  o ktorých ľudia hovorili že to boli vedomci a vidomci. Starí bačovia  boli znalcami prírody a prírodných javov,  všetkých foriem života, života rastlín a aj zvierat.  Poznali oblohu, súhvezdia, podľa slnka a mesiaca vedeli predpovedať počasie.  Bačovia boli aj znalci ľudskej psychiky. .  
Peter Slosiar  dostal do života tieto dary dedené generáciami ovčiarov. Odovzdával ich svojim nasledovníkom  rovnako, ako  odborné vedomosti a zručnosti. Keďže bol človekom dvadsiateho storočia nebránil sa ani modernizácii ovčiarstva. Patril medzi prvých absolventov Majstrovskej Poľnohospodárskej-bačovskej školy v Záblatí pri Trenčíne.  Bol spolupracovníkom Výskumných ústavov ovčiarstva a mliekarenstva.  Bol prvým bačom v Liptove, ktorý  začal používať  strojné dojenie oviec. Pomáhal   pri jeho zavádzaní aj v ďalších lokalitách na Slovensku a aj v Maďarsku.

Ani po predčasnom odchode na invalidný dôchodok nestratil Peter Slosiar kontakt s povolaním, ktoré mal rád a bolo mu aj záľubou. Naďalej spolupracoval s Výskumným ústavom ovčiarskym v Trenčíne a určité obdobie chodil do zimnej Bačovskej školy v Záblatí vyučovať budúcich ovčiarov rezbárstvo, aby si vraj vedeli na salaši aspoň črpák vyrezať. Pravidelne navštevoval  na letných salašoch ovčiarov,  radil im pri robote a nahováral ich, aby si vyrezali črpák alebo aspoň   formu na oštiepky.
Peter Slosiar má významný podiel pri zachovávaní a rozvoji tradícií pastierskeho rezbárskeho umenia Liptova.  Pastierske povolanie, láska k drevu a prírode ho priviedli k umeleckému spracovaniu dreva. Počas aktívnej práci v ovčiarstve  sa venoval predovšetkým výrobe salašného riadu, zhotovoval črpáky, varechy,  formy na oštiepky  a figúrky zo syra. Postupne sa začal venovať figurálnej plastike s pastierskou tematikou.  Ako dôchodca začal bača Peter Slosiar intenzívne spolupracovať s Národopisným múzeom v Liptovskom Hrádku.  Bačovský riad  a figurálne plastiky s pastierskou tematikou od Petra Slosiara  dodnes   tvoria základnú časť zbierkového fondu súčasného ľudového výtvarného prejavu. Národopisné múzeum vo svojej výstavnej sále v budove kaštieľa pri hrade inštalovalo jeho prvú autorskú výstavu.  Jeho tvorba bola postupne prezentovaná na výstavách aj v Liptovskom múzeu v Ružomberku a tiež v Podtatranskom múzeu v Poprade.

Peter Slosiar  aktívne spolupracoval pri riešení vedeckovýskumnej úlohy Tradičné ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. Bol nielen hlavným informátorom o pôvodných formách chovu oviec v regióne a spôsobe spracovania ovčieho mlieka, ale aj častým sprievodcom etnologičky pri výskumných cestách na horské salaše. Tejto téme bola venovaná samostatná publikácia, ktorá bola vydaná v roku 1999.

Po sprístupnení Múzea liptovskej dediny v Pribyline  sa Peter Slosiar napriek svojmu veku a zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu snažil pomáhať pri oživovaní expozícií múzea v prírode.  Od začiatku deväťdesiatych rokov 20.storočia sa v MLD začali pripravovať programové podujatia zamerané na prezentáciu rôznych foriem ľudovej kultúry. Keďže ovčiarstvo je kultúrnym a hospodárskym fenoménom Slovenska,  podujatie s názvom Ovčiarska nedeľa sa stali súčasťou programovej ponuky. V rokoch 1993 a 1994  keď sa toto podujatie ešte len kreovalo, aktívnym účastníkom bol aj bača Peter Slosiar .  Na jeho počesť bola v rámci podujatia organizovaná celoslovenská súťaž rezbárov „O Slosiarov nožík“, ktorá mala niekoľko úspešných ročníkov.

V tomto roku sa o oživenie rezbárskej  súťaže pokúsi špecializované nadregionálne Ovčiarske múzeum.

PhDr. Iveta Zuskinová
Ovčiarske múzeum

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>