ATRAKTÍVNA VÝSTAVA PASTIERSKEJ KULTÚRY

Ovčiarske múzeum je špecializovaná múzejná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny so sídlom v Liptovskom Hrádku. Múzeum vzniklo v roku 2005 vďaka finančnej podpore Ministerstva pôdohospodárstva SR s cieľom vybudovať zbierkový fond dokumentujúci tradičné formy ovčiarskej kultúry na území Slovenska. Napriek krátkemu obdobiu trvania múzea v spolupráci s viacerými zberateľmi, podporovateľmi a výrobcami podarilo sa vytvoriť jedinečnú zbierku, aká doteraz v slovenskom múzejníctve absentovala. Múzeum pre svoju prezentačnú a výstavnú činnosť vyhľadáva netradičné možnosti a príležitosti.

V roku 2017 sa začala spolupráca v prezentácii a popularizácii kultúry pastierov oviec medzi Ovčiarskym múzeom a Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku. Múzeum ponúklo putovnú výstavu OVČIARI VALASI – REMESLO A KULTÚRA, ktorej autorkou je PhDr. Iveta Zuskinová, zakladateľka a riaditeľka múzea. Výstava prezentuje ovčiarstvo ako fenomén, ktorý významne ovplyvnil spôsob života obyvateľov predovšetkým v horských oblastiach Slovenska. Pastieri, ktorí prišli so svojimi stádami na územie súčasného Slovenska z východných oblastí Karpát doniesli so sebou nové spôsoby letného chovu oviec a dovtedy nepoznanú výrobu syra a bryndze. Priniesli novú formu kultúry, ktorú si veľmi rýchlo osvojilo domáce obyvateľstvo, zveľadilo ju a rozšírilo. Na území Slovenska vzniklo viac regiónov s charakteristickými formami chovu oviec, dediny s obyvateľstvom zaoberajúcom sa ovčiarstvom, vytvorili sa valašské a bačovské rodiny známe tradičným remeslom.

Výstava poskytuje celkový obraz života pastierov oviec v minulosti, ich život na salašoch spojený so starostlivosťou o ovčie stáda a spracovanie mliečnej produkcie. Popri jednotvárnej a ťažkej práci sa vo voľných chvíľach venovali rezbárstvu, zhotovovali salašnícky riad, najmä nádoby na pitie žinčice – črpáky. Viacerí ovčiari boli nielen výtvarne, ale aj hudobne nadaní, sami si vyrábali hudobné nástroje a hrali na nich. Atraktívnou časťou výstavy je súbor odevov a odevných doplnkov z takmer všetkých kultúrno-historických regiónov Slovenska. Cenné je, že väčšina odevov patrila skutočným ovčiarom – bačom a valachom. K odevom patrili charakteristické doplnky ako artefakty valašského stavu, ktorými sa odlišovali od ostatného roľníckeho a remeselníckeho vidieckeho obyvateľstva.

Riaditeľka ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Mgr. Katarína Király PhD., pripravila projekt putovnej prezentácie jedinečnej výstavy s cieľom, aby ju uvidelo čo najviac návštevníkov, ktorí budú zapojení aj do vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí.

Unikátna výstava pozostávajúca  z expozície odevov ovčiarov z viacerých kultúrnohistorických regiónov Slovenska, ktoré sa v minulosti vyznačovali tradičnými formami chovu oviec  doplnená panelmi s bohatou obrazovou a textovou dokumentáciou v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku prešla takmer celé Maďarsko  a bola inštalovaná  v regiónoch, ktoré obývajú Slováci.

Výstava bola nainštalovaná v regiónoch, ktoré obývajú Slováci.
10. marec- 7. apríl 2017 Békéšska Čaba (Békéscsaba), Áchimová sála (navštívilo 120 ľudí)
10.-20. apríl 2017 Sarvaš (Szarvas), Kultúrne stredisko Cervinus Teátrum (navštívilo 400 ľudí)
21. apríl-18. máj 2017 Slovenský Komlóš (Tótkomlós), Slovenské regionálne kultúrne stredisko (navštívilo 450 ľudí)
19.-21. máj 2017 Malá Tarča (Kistarcsa) (navštívilo 500 ľudí)
25. máj-11. júl 2017 Nové Mesto pod Šiatrom (Sátoraljaújhely) Maďarsko slovenská dvojjazyčná základná škola (navštívilo 275 ľudí)
13. júl-9. august 2017 Jášč (Jásd), Národopisná zbierka (navštívilo 300 ľudí)
10.-17. august 2017 Orosláň (Oroszlány), Národopisná zbierka (navštívilo 3.500 ľudí)
19.-31. august 2017 Šarišáp (Sárisáp), Kultúrne stredisko (navštívilo 250 ľudí)
1.-25. september – 8. október 2017 Veňarec (Vanyarc), Kúria Dessewffyovcov (navštívilo 300 ľudí)
9. október -13. november 2017 Mlynky, Stredisko pilíšskych Slovákov (navštívilo 150 ľudí)
17.november 2017 – 3.apríl 2018 Ráckeve, Muzejná zbierka Árpáda (navštívilo 418 ľudí)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>