Kategória Akcie

Výstava Ovčiarskeho múzea

Fotografie z prezentácie a besedy o výstave Ovčiarskeho múzea a tiež z uvedenia novej publikácie BAČOVIA VALASI na ktorej autorsky spolupracovala riaditeľka Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku PhDr. Iveta Zuskinová.

Čítať viac

Výstava odevov v Poľskom inštitúte v Bratislave

Od 4. decembra 2018 je expozícia venovaná ovčiarskym odevom a karpatskému rediku z Múzea ovčiarstva Spoločnosti priateľov Múzea liptovskej dediny.

Čítať viac

ATRAKTÍVNA VÝSTAVA PASTIERSKEJ KULTÚRY

Ovčiarske múzeum je špecializovaná múzejná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny so sídlom v Liptovskom Hrádku. Múzeum vzniklo v roku 2005 vďaka finančnej podpore Ministerstva pôdohospodárstva SR s cieľom vybudovať zbierkový fond dokumentujúci tradičné formy ovčiarskej kultúry na území Slovenska. Napriek krátkemu obdobiu trvania múzea v spolupráci s viacerými zberateľmi, podporovateľmi a výrobcami podarilo sa vytvoriť jedinečnú zbierku, aká doteraz v slovenskom múzejníctve absentovala. Múzeum pre svoju prezentačnú a výstavnú činnosť vyhľadáva netradičné možnosti a príležitosti.

V roku 2017 sa začala spolupráca v prezentácii a popularizácii kultúry pastierov oviec medzi Ovčiarskym múzeom a Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku. Múzeum ponúklo putovnú výstavu OVČIARI VALASI – REMESLO A KULTÚRA, ktorej autorkou je PhDr. Iveta Zuskinová, zakladateľka a riaditeľka múzea...

Čítať viac

Pozvánka: Ovčiari valasi – remeslo a kultúra

Čítať viac

Pozvánka Ovčiari – Valasi * Remeslo a kultúra

Čítať viac

Pozvánka na vernisáž Ovčiari – Valasi

Čítať viac

Interaktívne vyučovanie v Slovenských školách v Maďarsku

V rámci podujatí jarného kultúrneho festivalu v Békešskej Čabe  Ústav Slovenskej kultúry v Maďarsku so sídlom v Budapešti uskutočnil v spolupráci s Ovčiarskym múzeom  interaktívne vyučovacie hodiny pre žiakov a študentov slovenskej školy. Ich cieľom bolo oboznámiť  žiakov základnej školy a tiež študentov Gymnázia so základnými znakmi tradičnej ľudovej kultúry spojenej s ovčiarstvom na Slovensku. Výstavku salašníckeho riadu pripravil zberateľ Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče, ktorý žiakom aj pútavo porozprával napríklad o zdobených drevených nádobách – črpákoch na pitie žinčice tiež o ďalších predmetoch. Žiakov zaujalo jeho rozprávanie o hudobných nástrojoch ovčiarov  a ukážky hry na píšťalách, fujare a gajdách.

Čítať viac

SÚŤAŽ KNIHA LIPTOVA 2016

Vydavateľ úspešnej knihy  Liptovský Hrádok – príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici  20.storočia – Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny sa rozhodol nominovať  túto monografiu do súťaže Kniha Liptova 2016. Je to už 10.ročník  podujatia ktorého organizátorom je Liptovská  knižnica G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Kniha je zaradená do druhej kategórie ako odborná literatúra  a o jej umiestnení rozhodne hlasovanie čitateľov. Každý účastník môže dať len jeden hlas jednej knihe v obidvoch kategóriách. Hlasovacie lístky sú od 1.marca prístupné na web stránke knižnice a aj v sídle knižnice. Hlasovanie bude prebiehať od 1.3. do 7.IV.2017, v súťaži zvíťazí kniha s najvyšším počtom hlasov.

Kniha o Liptovskom Hrádku bola vydaná  v septembri  2016 s finančnou podporou mesta  pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o území Liptovského Hrádku. Stretla sa s mimoriadnym záujmom obyvateľov mesta, rodákov a aj odbornej verejnosti o čom svedčí niekoľko pozitívnych  recenzií...

Čítať viac

Festival valaskej kultúry

V rámci programu Hornoliptovského  jarmoku sa uskutočnil I. ročník  podujatia  nazvaný Festival valaskej kultúry,  podporený Ministerstvom kultúry SR.
V programe sa podarilo  vytvoriť scénický obraz príbehu skutočnej historickej udalosti, kedy uhorský kráľ Matej Korvín udelili Veľkú listinu práv a slobôd valachom v Liptove.   Urobil tak preto, že nielen vítal nových usadlíkov ktorí priniesli nové spôsoby chovu oviec a využitia ovčieho mlieka, ale aj preto, aby mu pomohli chrániť krajinu proti rozpínavosti poľského kráľoviča. Panovník udelil valachom Veľkú listinu práv a slobôd v roku 1474, kedy získal do svojho vlastníctva  Novum castrum – hrad v Hrádku a v tom istom roku vyhnal z Liptovského  starého hradu  zradného poľského rytiera Petra Komorovského, ktorý musel bez majetku a hodností opustiť krajinu. Podľa historických dokumentov sa v tom období práve na hrádockom panstve, čiže v hornom Liptove chovalo najviac oviec a  príbeh patri do mesta Liptovský Hrádok.

Na jednom zo salašov hrádockého ...

Čítať viac

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

  • Výstava ODEVY a ARTEFAKTY OVČIARSKEJ POSPOLITOSTI  bude v mesiacoch júl až september inštalovaná v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši
  • Výstava OVČIARI – VALASI remeslo a kultúra bude inštalovaná v rámci Majstrovstiev Slovenska vo varení halušiek  Krompachy Plejsy v júni 2015

Inštalovali sme dve nové výstavy

  • Výstava ŠPECIALITY Z OVČIEHO MLIEKA  je inštalovaná v Informačnom centre Mesta Liptovský Mikuláš
  • Výstava JARNÉ ZVYKOSLOVIE – je inštalovaná v Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku
Čítať viac